Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 12. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15 i 28/18), članka 35. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18), Odluke Upravnog vijeća, KLASA: 402-07/19-19/01, URBROJ: 426-02-01/1-19-1 od 16. prosinca 2019. godine, i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom

kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada

 

Predmet javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

  

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada (u nastavku: projekt), na Javni natječaj mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada a koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, te organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada a koje će kroz provedbu projekta zaposliti osobe s invaliditetom (dodjela sredstava ovakvim organizacijama civilnoga društva izvršit će se tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom) (u nastavku: podnositelji prijava), uz uvjet da:

a) imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat na kraju zadnjeg završnog financijskog razdoblja, odnosno kako slijedi: podnositelji prijava moraju imati iskazan višak prihoda nad rashodima prema godišnjim financijskim izvješćima za godine n-1 do n-3 (kumulativni godišnji iznos prihoda mora biti veći od kumulativnog ukupnog iznosa rashoda za 3 (tri) godine koje prethode godini u kojoj je objavljen ovaj Javni natječaj), te ne smiju imati iskazan manjak prihoda nad rashodima u godini n-1 (godini koja prethodi godini u kojoj je objavljen ovaj Javni natječaj)

b) su upisani u matični registar i u Registar neprofitnih organizacija (osim privatnih ustanova osnovanih od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe, koje se ne upisuju u Registar neprofitnih organizacija)

c) su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda) – samo za udruge

d) osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu (navedeni uvjet Zavod utvrđuje uvidom u matični registar)

e) vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (osim privatnih ustanova osnovanih od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe, koje financijsko poslovanje vode u skladu s općim propisima o računovodstvu)

f) djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave ovog Javnog natječaja

g) imaju općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama organizacije civilnoga društva, odnosno na drugi odgovarajući način) te odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta

h) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske

i) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod provjerava temeljem dokumentacije koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli posebnih sredstava)

j) podnositelj prijave koji je obveznik ispunjenja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18), ne smije po navedenoj osnovi imati dugovanja evidentirana u službenim evidencijama Zavoda (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

k) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi

l) su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom:

- podnositelj prijave koji zapošljava osobe s invaliditetom iste mora imati upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

- podnositelj prijave koji ne zapošljava osobe s invaliditetom a koji će osobe s invaliditetom zapošljavati kroz provedbu projekta, mora iste upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (navedenim podnositeljima će odobrena sredstva biti dodijeljena tek nakon upisa osoba s invaliditetom u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom)

(navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

m) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

n) nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

o) nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu

p) se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje i/ili kaznena djela određena Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) (navedeni uvjet Zavod provjerava temeljem dokumentacije koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli posebnih sredstava)

Na Javni natječaj mogu se prijaviti samo podnositelji prijave koji su upisani u odgovarajući registar najmanje 12 mjeseci zaključno s danom objave Javnog natječaja.

Na Javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijave nad kojima je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja/predstečaja i /ili je stečajni/predstečajni postupak otvoren, ili se vodi postupak likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj. U slučaju da u prijavi podnositelj traži dodjelu posebnih sredstva za više područja djelatnosti (sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) iz 2007.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

 

2. SVRHA DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;

B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);

C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;

D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje, kao ni sredstva za programe, projekte, aktivnosti, ulaganja, opremanje i sl. koji su u trenutku podnošenja prijave na javni natječaj završeni ili je njihovo izvođenje već započelo.

Sredstva za nabavu opreme i novih tehnologija mogu se dodijeliti uz uvjet da se nabavljena oprema i nove tehnologije ne otuđe u roku od najmanje 36 mjeseci od dana nabave.

Sredstva za izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora mogu se dodijeliti uz uvjet da se u izgrađenom, proširenom ili obnovljenom poslovnom prostoru obavlja djelatnost za koju su dodijeljena sredstva minimalno 36 mjeseci od dana izgradnje, proširenja ili obnove, odnosno da se lokacija na kojoj je izvršena izgradnja ili širenje (uključujući i obnovu) ne otuđi ili ne daje u najam/zakup (podnajam/podzakup) najmanje 36 mjeseci od dana izgradnje, proširenja ili obnove.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće onih troškova za koje podnositelji prijava imaju osigurana sredstva temeljem dodjele sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja/ostalih davatelja sredstava (zabrana dvostrukog financiranja).

Podnositeljima prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava na natječaj koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo i ima obvezu provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, te primjene Pravila o financijskim korekcijama.

 

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na Javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava, podnositelji prijave moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava

b) poslovni plan realizacije projekta iz kojeg je vidljiva samoodrživost projekta i koji je razrađen po svim prioritetima/svrhama za koje se traži dodjela sredstava (poslovni plan izrađuje se sukladno Preporučenom sadržaju poslovnog plana)

c) preslika godišnjih financijskih izvješća i drugih jednako valjanih dokumenata za 2017. i 2018. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prohodima i ukupnoj imovini

d) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima, te o ukupnom broju zaposlenih i o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca

e) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o dodijeljenim potporama male vrijednosti

f) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da je ili nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, odnosno da ima ili nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima

g) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja te ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja

h) ponude/predračuni/troškovnici/specifikacije troškova za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog Javnog natječaja), odnosno ponuda Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz koje su vidljivi troškovi administracije (za stavku iz točke 2. pod D) ovog Javnog natječaja), a koje su izravno u vezi s poslovnim planom ili radnim mjestom osobe s invaliditetom koja se zapošljava

i) dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis iz navedenog Registra, osim za privatne ustanove osnovane od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe, koje se ne upisuju u Registar neprofitnih organizacija) odnosno izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave te ovjerena i potpisana potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću za 2018. godinu (samo za privatne ustanove osnovane od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe)

j) dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom najmu odnosno zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 5 ili više godina od dana podnošenja prijave) i izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu na koju se odnosi dodjela sredstava u svrhu dodjele sredstava iz točke 2. C), odnosno ostala dokumentacija iz Uputa za podnositelje prijava

k) preslika važećeg statuta ukoliko se statut ne može preuzeti iz javnog registra te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi), odnosno preslika rješenja kojim se odobrava statut zaklade ili fundacije (samo za zaklade i fundacije)

l) pismo namjere o poslovnoj suradnji i/ili druga dokumentacija za realizaciju poslovnog plana i obavljanje djelatnosti za razdoblje na koje se odnosi poslovni plan

m) obrazac proračuna troškova projekta.

Podnositelji prijava koji nisu poslovali u 2017. godini nisu dužni dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom c) a koja se odnosi na 2017. godinu.

Dokumentacija koja zahtijeva potpis podnositelja prijave mora biti dostavljena u izvorniku i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na Javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji te ima obvezu da izvrši terenski izvid, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:

1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

- proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

- proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

- proširenje postojećih usluga i/ili uvođenje novih usluga

- unapređenje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta.

2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

- održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom u periodu od najmanje 24 mjeseca (navedeni se način odnosi samo na podnositelja prijave koji već ima zaposlene osobe s invaliditetom) i

- zaposle nove osobe s invaliditetom, te održi zaposlenost tih osoba u periodu od najmanje 24 mjeseca.

3. kriterij samoodrživosti projekta na način da podnositelj prijave tijekom provedbe projekta sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova projekta većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

 

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 10.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje projekta odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom podnositelju prijave, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o podnositelju prijave koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je podnositelju prijave primio kao potpore male vrijednosti, neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Uvažavajući odredbe iz prethodnog ulomka ove točke, svaki odabrani podnositelj prijave može za svaku novo zaposlenu osobu s invaliditetom i svaku već zaposlenu osobu s invaliditetom za koju održava zaposlenost ostvariti maksimalni iznos financiranja do 200.000,00 kuna po osobi (maksimalni iznos financiranja za ukupan broj novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broj već zaposlenih osoba s invaliditetom dobiva se umnoškom zbroja broja novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broja već zaposlenih osoba s invaliditetom za koje održava zaposlenost sa maksimalnim iznosom financiranja od 200.000,00 kuna po osobi).

Uvažavajući odredbe iz prethodna dva ulomka ove točke, svaki odabrani podnositelj prijave može za svrhu dodjele sredstava pod C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora ostvariti maksimalni iznos financiranja do najviše 20% vrijednosti maksimalnog iznosa financiranja koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju prijave.

Radi utvrđivanja maksimalnog iznosa financiranja koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju uzimaju se u obzir parametri i iznosi navedeni u  prethodnim ulomcima ove točke.

U slučaju kada je iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta veći od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju prijave, podnositelj prijave je dužan iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru ovog Javnog natječaja. Unutar propisanog obrasca zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava podnositelj prijave je dužan navesti vlastite i/ili druge izvore sredstava i iznose, te je dužan jasno prikazati troškove za koje podnosi prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog natječaja i za troškove za koje je financiranje osigurano (i) iz vlastitih ili drugih izvora. Podnositelj prijave je također dužan iz vlastitih sredstva ili drugim izvorom financiranja, osigurati financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka projekta.

Najniži iznos financiranja po pojedinom podnositelju prijave iznosi 1.000,00 kuna a najviši iznos po pojedinom podnositelju prijave iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prijave za dodjelu sredstava iz Javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli posebnih sredstava odabranim podnositeljima prijava (korisnicima).

Odluku o dodjeli posebnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Rang lista dodijele bespovratnih posebnih sredstava po ovom javnom natječaju odabranim podnositeljima prijava formirat će se u skladu sa brojem ostvarenih bodova u postupku evaluacije/ocjenjivanja (sukladno Kriterijima za bodovanje).

Visina odobrenog iznosa bespovratnih sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova za koje su sredstva dodijeljena, dostava izvješća (Izvješća o napretku i Završnog izvješća) i popratne dokumentacije o namjenski utrošenim sredstvima, broj osoba s invaliditetom koji podnositelj prijave treba zaposliti i/ili održati zaposlenima, obveze i mjere vezane uz informiranje, komunikaciju i elemente vidljivosti (sukladno Uputama za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost koje su objavljene uz ovaj Javni natječaj, a koje su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), uvjeti i načini utvrđivanja i određivanja financijske korekcije i/ili mjera povrata (sukladno Pravilima o financijskim korekcijama koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze provedbe postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze vezane uz izmjene ugovora/dodatak ugovora (manje izmjene ugovora koje ne zahtijevaju izradu dodatka ugovora, veće izmjene ugovora koje zahtijevaju izradu dodatka ugovora, izmjene ugovora kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti te s njima povezani prihvatljivi troškovi koje je moguće financirati temeljem ovog javnog natječaja, rokovi podnošenja zahtjeva za izmjenu ugovora i sl.), te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava između Zavoda i korisnika. Uz potpisani Ugovor o dodjeli posebnih sredstava korisnik je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava.

Obveza korisnika (odabranog podnositelja prijave) je da prije potpisivanja ugovora Zavodu dostavi dokaz o solventnosti BON-2 ili SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana traženja), potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (ne stariju od 30 dana od dana traženja), te dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje i/ili kaznena djela određena Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

Isplatu odobrenih sredstava odabranim korisnicima za izvršenje pojedinih aktivnosti iz svrhe A) nabava i ugradnja novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, Zavod će izvršiti u roku od 10 dana od dana kada je korisnik dostavio Zavodu ponudu izabranog ponuditelja za izvršenje pojedine aktivnosti ove svrhe (ponuda izabranog ponuditelja pribavljena sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavili ili provedenom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi).

Isplatu odobrenih sredstava odabranim korisnicima za izvršenje pojedinih aktivnosti iz svrhe B) ulaganje u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom), Zavod će izvršiti u roku od 10 dana od dana kada je korisnik dostavio Zavodu ponudu izabranog ponuditelja za izvršenje pojedine aktivnosti ove svrhe (ponuda izabranog ponuditelja pribavljena sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavili ili provedenom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi).

Isplatu odobrenih sredstava odabranim korisnicima za izvršenje pojedinih aktivnosti iz svrhe C) izgradnja ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom, Zavod će izvršiti u roku od 10 dana od dana kada je korisnik dostavio Zavodu ponudu izabranog ponuditelja za izvršenje pojedine aktivnosti ove svrhe (ponuda izabranog ponuditelja pribavljena sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavili ili provedenom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi).

Isplatu odobrenih sredstava odabranim korisnicima za izvršenje pojedinih aktivnosti iz svrhe D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centu za profesionalnu rehabilitaciju, Zavod će izvršiti u roku od 10 dana od dana kada je korisnik dostavio Zavodu račun nadležnog centra za profesionalnu rehabilitaciju za izvršenje pojedine aktivnosti ove svrhe.

 

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava, obrascem proračuna troškova projekta, poslovnim planom realizacije projekta i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 60 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka, kao ni prijave koje ne sadrže potrebne izjave na propisanom obrascu, prijave koje sadrže dokumentaciju koja nije potpisana, dostavljena u izvorniku te ovjerena pečatom (kada je to potrebno sukladno posebnim propisima) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Neće se razmatrati prijave onih podnositelja prijava koji nisu ispunili obveze prema Zavodu po osnovi kvotnog zapošljavanja ili ugovornih obveza temeljem kojih su isplaćeni poticaji/ posebna sredstva Zavoda.

Obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava (iz točke 3.a) ovog natječaja), obrazac proračuna troškova projekta (iz točke 3.m) ovog natječaja) i Preporučeni sadržaj poslovnog plana (iz točke 3.b) ovog natječaja), kao i obrasce izjava iz točaka 3.d), 3.e), 3.f) te 3.g) ovog natječaja može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Upute za podnositelje prijava objavljene na web stranici Zavoda u vezi ovog natječaja sastavni su dio ovoga natječaja.

Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost, Pravila o financijskim korekcijama, te Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi objavljene na web stranici Zavoda sastavni su dio ovog natječaja.

Kriteriji za bodovanje objavljeni na web stranici Zavoda sastavni su dio ovog natječaja.

Javni natječaj bit će objavljen u „Narodnim novinama“ i na službenoj web stranici Ureda za udruge te službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1 (4. kat), 10000 Zagreb, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za Javni natječaj – 19/01, Ne otvarati«.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju prijava.

Popis svih podnositelja prijave na Javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

 

 

RAVNATELJ      

Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Javni natječaj neprofitne organizacije (753.84 kB pdf)
3.a Zahtjev za dodjelu posebnih sredstava (60.49 kB docx)
3.b Preporučeni sadržaj poslovnog plana (14.87 kB docx)
3.d izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima te o ukupnom broju zaposlenih i broju zaposlenih osoba s invaliditetom (16.73 kB docx)
3.e izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (83.52 kB docx)
3.f izjava podnositelja da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (19 kB docx)
3.g izjava o istinitosti podataka izbjegavanju dvostrukog financiranja te ispunjenju i prihvaćanju uvjeta natječaja (18.42 kB docx)
3.m Obrazac proračuna troškova projekta (21.63 kB docx)
Kriteriji za bodovanje (82.05 kB docx)
Pravila o financijskim korekcijama (93.35 kB docx)
Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (112.25 kB docx)
Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda - informiranje, komunikacija vidljivost (72.66 kB docx)
Upute za podnositelje prijava na javni natječaj (71.38 kB docx)