Zavod / Kvota

Obveznici kvotnog zapošljavanja:

 

U službi za kontrolu kvotnog zapošljavanja prati se ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom obveznika kvotnog zapošljavanja.

 

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, intergrativnih i zaštitnih radionica te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

 

Utvrđivanja radnih mjesta s posebnim uvjetima rada:

 

Temeljem čl. 4. st. 3. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18) u ukupan broj zaposlenih u udruzi osoba s invaliditetom koja pruža usluge osobne asistencije ne ubrajaju se radnici zaposleni na poslovima osobnih asistenata. Prijava broja osobnih asistenata na navedenim radnim mjestima dostavlja se putem ispunjene:

IZJAVA PUR-4

 

Temeljem čl. 4. st. 7. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18) poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost ovog Zavoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uz pribavljeno mišljenje HZJZ dostavlja se i popunjena:

IZJAVA PUR-8

 

Temeljem čl. 4. st. 5. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18) iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga RH, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca  i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu. Prijava broja radnika na navedenim radnim mjestima dostavlja se putem ispunjene:

IZJAVA PUR-6

 

Zamjensko ispunjenje obaveze kvotnog zapošljavanja:

 

Obveznici koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja zapošljavanjem osoba s invaliditetom, svoju obvezu mogu izvršiti i na zamjenski način i to tako da:

 

-zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava,

-zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom,

-prime na obavljanje prakse, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 1 praktikant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

-prime na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 1 rehabilitant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

-sklope jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom,

-prime na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 1 takva osoba priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

-daju jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom.

 

Zamjensko ispunjenje kvote najavljuje se dostavom ugovora i obrasca najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK.

 

Najava zamjenskog ispunjenja kvote dostavlja se u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora i vrijedi od mjeseca u kojem je zaprimljena najava zamjenskog ispunjenja kvote.

 

Po ispunjenju ugovornih obveza dostavlja se izvješće o  obostranom ispunjenju ugovornih obveza s osnove najave ispunjenja zamjenske kvote:

- obrazac I-IZK 1 (ugovori o poslovnoj suradnji/ ugovori o obavljanju studentskog posla/ ugovori o stipendiranju),

- obrazac I-IZK 2  (ugovori o obavljanju prakse rehabilitanata i učenika ili studenata/ ugovori o stručnom osposobljavanju za rad).

 

Novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom:

 

Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

 

Novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom se uplaćuje u korist Državnog proračuna na račun broj:

 

HR1210010051863000160

model za plaćanje:

 

HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-datum izvršene uplate

Download zona

Izjava PUR 4 (12.89 kB docx)
Izjava PUR 6 (12.85 kB docx)
Izjava PUR 8 (12.59 kB docx)
Obrazac I-IZK 1 (21.26 kB xlsx)
Obrazac I-IZK 2 (20.08 kB xlsx)
Obrazac N-IZK (21.94 kB xlsx)
Popis zaštitnih radionica (11.31 kB xlsx)
Popis integrativnih radionica (11.19 kB xlsx)

Često postavljena pitanja

Kontakt informacije

Andrije Hebranga 4/I, 10000 Zagreb

tel:

01/6064–733

01/6064–738

01/6184706

fax:

01/6064736