Zavod / Poticaji

U Službi za zapošljavanje i poticaje obavljaju se poslovi: obrade i kontrole zahtjeva za isplatu poticaja poslodavcima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, suradnje u projekatima iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, izvještavanja o aktivnostima i sredstvima planiranim i utrošenim za programe, mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, kontrole i obrade predmeta vezanih uz naknade građanima i kućanstvima, te nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava Zavoda u sustavu zapošljavanja i poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom.

ZAKONSKA REGULATIVA I OBRASCI

Osnova za obavljanje aktivnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Zavod) iz nadležnosti službe je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/14 i 39/18).

Novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik o poticajima; NN 75/18) stupio je na snagu dana 30.08.2018. godine.

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice poticaje Zavoda mogu ostvariti temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  (u nastavku: Pravilnik o poticajima; NN 75/18),  te Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik o kvoti NN75/18), a u skladu sa Programom poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2017.-2018. (pozitivno mišljenje Ministarstva financija od dana 25. siječnja 2017. godine), te Programom potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2018.-2020.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN75/18) prestaje važiti stari Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/142/1513/15113/16,116/17).

Temeljem čl.  42. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN75/18)  svi zahtjevi koji su  podneseni do stupanja na snagu novog Pravilnika o poticajima (NN75/18) riješit će se prema odredbama iz Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  (NN 44/142/1513/15113/16, 116/17).

Temeljem čl. 21. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik o kvoti NN75/18) svi zahtjevi koji su  podneseni do stupanja na snagu novog Pravilnika o kvoti (NN75/18) riješit će se prema odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik o kvoti; NN 44/14 i 2/15).

 

 

Obrasci Zahtjeva za ostvarenje prava na poticaje i popratna dokumentacija

 • Zahtjev za subvenciju plaće osobe s invaliditetompodnosi se Zavodu na Obrascu: Z-SP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu:
 • tablica izračuna: SUB-1,
 • tablica izračuna razmjernog dijela osnovice: RDO-1 - u slučaju da je radni odnos prestao ili nastupio tijekom mjeseca, te u slučaju da je radnik bio privremeno nesposoban za rad (na teret Hrvatskog  zavoda za zdravstveno osiguranje)
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanjapodnosi se Zavodu na Obrascu: Z-OBR, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu:
 • tablica izračuna: OBR-1,
 • Izjava o suglasnosti: obrazac I-OBR,
 • Procjena potrebe obrazovanja: obrazac PP-OBR.
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodbapodnosi se Zavodu na Obrascu: Z-PRM.
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodbapodnosi se Zavodu na Obrascu: Z-PUR.
 • Zahtjev za naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu podnosi se na obrascu: Z-DOP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže:
 • tablica izračuna DOP-1
 • Zahtjev za financiranje stručne podrškepodnosi se Zavodu na Obrascu: Z-STP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže:
 • Obrazac obračuna satnice stručne podrške -Obrazac: OS-STP-1,
 • Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice -Obrazac: IMS-1
 • Zahtjev za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom podnosi se na obrascu Z-POS
 • Zahtjev za novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote podnosi se na obrascu Z-Nagrada.

 

Obavijesti:

Sve korisnike poticaja koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a instrumenti su dodijele potpora male vrijednosti prema Programu potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2018.-2020. godinu:

 • Naknada u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu
 • Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom
 • Novčana nagrada za zapošljavanje izvan kvote

molimo da na mail adresu mmamic@zosi.hr što prije dostave ispunjenu Izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti.

Izjavu u prilogu potrebno je dostaviti zajedno sa svom ostalom dokumentacijom prilikom podnošenja svakog sljedećeg zahtjeva za navedene vrste poticaja.

Sukladno članku 40. stavak 4. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18; u nastavku: Pravilnik o poticajima) poslodavci i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji sukladno stavku 1. istog članka ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće od 50% minimalne plaće, obvezni su, po provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti kojom je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, prilikom podnošenja zahtjeva za mjesec koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izdan nalaz i mišljenje centra, uz isti priložiti izvještaj centra iz članka 8. stavak 1. alineja 2. Pravilnika o poticajima. U suprotnom, poslodavac odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava gubi pravo na subvenciju plaće.

Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2018.-2020., koji mijenja ostale de minimis programe i to: Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2017.-2018., te Program potpora male vrijednosti (de minimis) za dodjelu posebnih sredstava za programe inovativnog zapošljavanja za 2016.-2018. godinu i Program potpora male vrijednosti (de minimis) za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama za 2017.-2018. godinu, možete potražiti u rubrici Download zona.

U Narodnim novinama broj 75/2018 objavljen je Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_75_1546.html), isti je stupio na snagu 30.08.2018. godine.

Donošenjem novog Pravilnika o poticajima  produžen je rok za procjenu radne učinkovitosti osoba s invaliditetom u centrima za profesionalnu rehabilitaciju za korisnike paušalnog iznosa subvencije plaće do 31.12.2021. godine.

Osnovica izračuna (minimalna plaća) za 2018. godinu iznosi 3.439,80 kuna.

Podatke o prijaviteljima na javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja, koji su zadovoljili uvjete natječaja te podatke o odobrenim novčanim sredstvima za iste, možete potražiti u rubrici Download zona pod datotekom Obavijest o dodjeli sredstava za programe inovativnog zapošljavanja 2017.

Podatke o prijaviteljima na javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, koji su zadovoljili uvjete natječaja te podatke o odobrenim novčanim sredstvima za iste, možete potražiti u rubrici Download zona pod datotekom Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama 2017.

Podatke o prijaviteljima na javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama, koji su zadovoljili uvjete natječaja te podatke o odobrenim novčanim sredstvima za iste, možete potražiti u rubrici Download zona pod datotekom Obavijest o dodjeli sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama 2017.

Sukladno točki 15. Programa poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2017.-2018., podatke o poslodavcima/korisnicima potpora dodijeljenih u okviru programa za 2017. godinu a čiji iznos premašuje 500.000,00 € možete pogledati u Download zoni.

 

Download zona

Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (122.95 kB docx)
Izmjena Programa potpora male vrijednosti (de minimis) za 2018-2020 (76.85 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti OSI za 2018.–2020. (799.9 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2017.-2018. (3.28 MB pdf)
Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2017.-2018. (1.01 MB pdf)
Informacije o državnim potporama 2017-2018 Prilog II Uredbe (348.17 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama za 2017.-2018. godinu (252.8 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za dodjelu posebnih sredstava za programe inovativnog zapošljavanja za 2016.-2018. (331.73 kB pdf)
Obrazac Z-SP (24.51 kB docx)
Tablica izračuna: SUB-1 (12.88 kB xlsx)
Tablica izračuna razmjernog dijela osnovice: RDO-1 (12.4 kB xlsx)
Obrazac Z-OBR (24.32 kB docx)
Tablica izračuna OBR-1 (32.5 kB xls)
Obrazac I-OBR (20.64 kB docx)
Obrazac PP-OBR (22.75 kB docx)
Obrazac Z-PRM (23.74 kB docx)
Obrazac Z-DOP (23.6 kB docx)
Obrazac Z-PUR (23.9 kB docx)
Tablica izračuna DOP-1 (11.73 kB xlsx)
Obrazac Z-STP (24.35 kB docx)
Obrazac: OS-STP-1 (12.4 kB xlsx)
Obrazac IMS-1 (13.37 kB xlsx)
Obrazac Z-POS (22.89 kB docx)
Obrazac Z-Nagrada (15.66 kB xlsx)
Izmjena i dopuna Programa Zavoda 2015-2016 (25.39 kB docx)
Objedinjeni tekst Programa poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2015.-2016., Izmjena i dopuna Programa, te pročišćenog teksta (neslužbenog) Programa (6.06 MB pdf)
Program poticaja Zavoda 2015-2016 sa izmjenama i dopunama - pročišćeni tekst neslužbeni (37.71 kB docx)
Program za zaštitno de minimis ZOSI 2016 (30.16 kB docx)
Obavijest o dodjeli sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicam (348.79 kB pdf)
Obavijest o dodjeli sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama (350.41 kB pdf)
Dodjela potpora preko 500.000€ u 2015. (98.12 kB pdf)
Dodjela potpora preko 500.000€ u 2016. (99.55 kB pdf)
Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2015.-2016. (1.23 MB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2015.-2016. (881.81 kB pdf)
Obavijest o dodjeli sredstava za programe inovativnog zapošljavanja (463.58 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama 2017. (450.88 kB pdf)
Obavijest o dodjeli sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama 2017. (433.35 kB pdf)
Obavijest o dodjeli sredstava za programe inovativnog zapošljavanja 2017. (465.98 kB docx)
Prilog III – podaci o poslodavcima/korisnicima potpora dodijeljenih u okviru programa za 2017. godinu a čiji iznos premašuje 500.000,00 € (110.68 kB pdf)
Popis zaštitnih radionica (11.31 kB xlsx)
Popis integrativnih radionica (11.19 kB xlsx)

Često postavljena pitanja

 • Koje poticaje/potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodjeljuje Zavod?

  Zavod dodjeljuje/isplaćuje slijedeće poticaje/potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom:

   Subvenciju plaće osobe s invaliditetom (članak 5.-9. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova obrazovanja (članak 10.-15. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba (članak 16.-21. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba (članak 22.-27. Pravilnika o poticajima)

  Naknada u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštiti zdravlja na radu (članak 28.-30. Pravilnika o poticajima)

  Financiranje troškova stručne podrške (članak 31.-34. Pravilnika o poticajima)

  Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju (članak 35. Pravilnika o poticajima)

  Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim  radionicama ili integrativnim radionicama  (članak 36. Pravilnika o poticajima)

  Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom (članak 37.-39. Pravilnika o poticajima)

  Novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote (članak 16.-18. Pravilnika o kvoti)

 • Da li tijela državne, javne i lokalne uprave, odnosno pravne osobe u njihovom vlasništvu mogu ostvariti pravo na sve poticaje Zavoda?

  Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima, mogu samo ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom (članak 22.- 27. Pravilnika o poticajima) i pravo na sufinanciranje troškova stručne podrške (članak 31.-34. Pravilnika o poticajima).

 • Kako ostvariti pravo na Subvenciju plaće za osobe s invaliditetom?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 10. Procjena radne učinkovitosti) utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

  Osnovica izračuna subvencije plaće je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom, a za 2018. godinu utvrđena je u iznosu od 3.439,80 kn.

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava i integrativna radionica mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice izračuna, dok zaštitna radionica može za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom na zaštitnom radnom mjestu ostvariti plaću u iznosu od 75% osnovice izračuna.

  Zahtjev za subvenciju plaće osobe s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu Z-SP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu: tablica izračuna SUB-1, te tablica izračuna razmjernog dijela osnovice RDO-1 - u slučaju da je osoba s invaliditetom tijekom mjeseca bila privremeno nesposobna za rad na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  Rok za podnošenje zahtjeva za ovaj poticaje je do 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži ovaj poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj gubi pravo na poticaj za traženi mjesec.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova obrazovanja?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

  Pod programima osposobljavanja smatraju se stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti.

  Pod programom usavršavanja smatraju se programi namijenjeni stručnjacima sa završenom srednjom naobrazbom koji proširuju stručno znanje u skladu s potrebama na tržištu rada i razvojem novih tehnologija, i to: programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenog znanja i za stjecanje novih znanja, te programi višeg stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika).

  Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

  Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

  Zavod ovisno o veličini poslodavca sufinancira 50% do 70% troškova obrazovanja, a u troškove obrazovanja se ubrajaju trošak upisnine, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se Zavodu na Obrascu Z-OBR, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu: tablica izračuna OBR-1, Izjava o suglasnosti obrazac I-OBR, te Procjena potrebe obrazovanja obrazac PP-OBR.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranja troškova razumne prilagodbe radnog mjesta, ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša – arhitektonska prilagodba, te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad – tehnička prilagodba) utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu Z-PRM.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, te integrativna radionica i zaštitna radionica

   može za zapošljavanje osobe s invaliditetom kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto, ostvariti pravo na sufinanciranja troškova razumne prilagodbe uvjet rada, ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša – arhitektonska prilagodba, te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad – tehnička prilagodba) utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu Z-PUR.

 • Kako ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (u nastavku: naknada za doprinose)?

  Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote, te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika među kojima su osobe s invaliditetom, može ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu za svaku osobu s invaliditetom koja je zaposlena izvan/iznad propisane kvote, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.  Visina iznosa naknade za doprinose određuje se prema obračunatom i uplaćenom doprinosu sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

  Naknadu za doprinose ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, integrativna i zaštitna radionica i poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

  Zahtjev za naknadu za doprinose podnosi se na obrascu Z-DOP, a uz obrazac zahtjeva poslodavac mora priložiti tablicu izračuna DOP-1, dokaz da je osobi za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju isplaćeni pripadajući doprinosi, porezi i prirezi i dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

  Pravo na naknadu za doprinose ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

 • Kako ostvariti pravo na Financiranje troškova stručne podrške?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju), a prema planu individualne podrške kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

   Zahtjev za financiranje stručne podrške podnosi se Zavodu na Obrascu Z-STP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže Obrazac obračuna satnice stručne podrške - Obrazac OS-STP-1.

   Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici na način da uslugu stručne podrške plaća izravno poslodavcu, a izvješće se podnosi na Obrascu izvješća o izvršenju mjesečne satnice - Obrazac IMS-1.

   

 • Kako ostvariti pravo na Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se zapošljavaju?

  Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javni natječaj za dodjelu sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se zapošljavaju, a uvjete i način dodjele posebnih sredstava određuje Upravno vijeće Zavoda.

 • Kako ostvariti pravo na Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama?

  Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javni natječaj za dodjelu sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.

   

 • Kako ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom?

  Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

  Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

  Pravo na potporu za samozapošljavanje ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev za potporom za samozapošljavanje podnosi se u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži potpora za samozapošljavanje. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na potporu za samozapošljavanje za traženo razdoblje.

  Zahtjev za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-POS, a uz obrazac zahtjeva poslodavac obvezno mora priložiti dokaz da nema dugovanja prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi i dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana  iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom u skladu s člankom 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 • Kako ostvariti pravo na Novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote?

  Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavci koji zapošljavaju manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svakog radnika s invaliditetom koji predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje najduže 12 mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote.

   

  Zahtjev za novčanu nagradu podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-Nagrada, a uz obrazac zahtjeva poslodavac obvezno mora priložiti dokaz da je podmirio novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

  Rok za podnošenje zahtjeva za novčanu nagradu za određeni mjesec je najkasnije do 20. dana slijedećeg mjeseca, a istekom toga roka poslodavac gubi pravo na novčanu nagradu za taj mjesec.

   

  U kvotu se ubrajaju osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s ranijim datumom, dok novčanu nagradu za prekoračenje kvote poslodavci mogu ostvariti za osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s kasnijim datumom.

  Ovaj poticaj ne može ostvariti u svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

 • Što se podrazumijeva po pojmom Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava?

  Pod samozapošljavanjem osoba s invaliditetom, sukladno članku 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), smatra se:

  • osnivanje trgovačkog društva i zapošljavanje u tom trgovačkom društvu,
  • osnivanje zadruge i zapošljavanje u toj zadruzi,
  • osnivanje udruge i zapošljavanje u toj udruzi,
  • obavljanje obrta,
  • obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja na temelju kojeg je osoba osigurana na mirovinsko osiguranje,
  • obavljanje djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), te
  • obavljanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.
 • Kako ishoditi Nalaz i mišljenje centra za profesionalnu rehabilitaciju – usluga 10. Procjena radne učinkovitosti?

  Usluga procjene radne učinkovitosti namijenjena je ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima.

  Zahtjev za izdavanjem nalaza i mišljenja u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku podnosi se centru za profesionalnu rehabilitaciju, a kontakt podatke centara koji su započeli s radom možete pogledati u nastavku:

  1. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
   • Ilica 29, 10000 Zagreb
   • telefon 01/6461-230
   • Internet adresa: www.cprz.hr
  2. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
   • Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek
   • telefon 031/208-308
   • Internet adresa: www.cpr.hr
  3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
   • Lošinjska 16, 51000 Rijeka
   • telefoni 051/546-449, 051/546-450, 051/546-452
   • telefaks 051/687-588
  4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
   • Sinjska 2, 21000 Split
   • telefoni 021/240-340
   • e-mail: info@czprs.hr
 • Kako ishodovati Nalaz i mišljenje centra za profesionalnu rehabilitaciju – usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša – arhitektonska prilagodba, te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad – tehnička prilagodba?

  Usluga obuhvaća različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstava za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom. Usluga uključuje i grubu procjenu visine troškova potrebnih za prilagodbe.

  Zahtjev za izdavanjem nalaza i mišljenja u kojem se utvrđuje potreba za prilagodbu radnog mjesta ili prilagodbu uvjeta rada podnosi se centru za profesionalnu rehabilitaciju, a kontakt podatke centara možete pogledati pod odgovorom na 13. pitanje.

Kontakt informacije

Andrije Hebranga 4/I, 10000 Zagreb

tel:

01/6442-710

01/6184-727

01/6184-726

01/6458-481

01/6064-731

fax:

01/6064-736