Natječaji

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 12. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15 i 28/18), članka 35. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18), Odluke Upravnog vijeća, KLASA: 402-07/18-12/02, URBROJ: 426-02-03/2-18-1 od 14. rujna 2018. godine, i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom

kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada

 

Predmet javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada, u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 kuna.

 

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada (u nastavku: programa), na Javni natječaj mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada (u nastavku: poslodavac) a koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, te organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada a koje će kroz provedbu programa zaposliti osobe s invaliditetom (dodjela sredstava ovakvim organizacijama civilnoga društva izvršit će se tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom), uz uvjet da:

a) imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno ostvaruju višak prihoda nad rashodima, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) uz uvjet da za taj negativan poslovni rezultat imaju pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

b) upisane su u matični registar i u Registar neprofitnih organizacija (osim privatnih ustanova osnovanih od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe, koje se ne upisuju u Registar neprofitnih organizacija)

c) vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (osim privatnih ustanova osnovanih od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe, koje financijsko poslovanje vode u skladu s općim propisima o računovodstvu)

d) djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave ovog Javnog natječaja

e) imaju općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama organizacije civilnoga društva, odnosno na drugi odgovarajući način) te odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa

f) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske

g) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi

h) poslodavac koji je obveznik ispunjenja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18), ne smije po navedenoj osnovi imati dugovanja evidentirana u službenim evidencijama Zavoda (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

i) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi

j) su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom:

- podnositelj prijave koji zapošljava osobe s invaliditetom iste mora imati upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

- podnositelj prijave koji ne zapošljava osobe s invaliditetom a koji će osobe s invaliditetom zapošljavati kroz provedbu programa, mora iste upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (navedenim podnositeljima će odobrena sredstva biti dodijeljena tek nakon upisa osoba s invaliditetom u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom)

(navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

 k) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

 l) nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

 m) nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu

 n) protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje i/ili kaznena djela određena Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) (navedeni uvjet Zavod provjerava temeljem dokumentacije koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli posebnih sredstava)

Na Javni natječaj mogu se prijaviti novoosnovani poslodavci. Novoosnovanim poslodavcima smatraju se podnositelji prijave upisani u odgovarajući registar najmanje 12 mjeseci zaključno s danom objave Javnog natječaja.

Na Javni natječaj ne mogu se javiti poslodavci nad kojima je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja/predstečaja i /ili je stečajni/predstečajni postupak otvoren, ili se vodi postupak likvidacije.

Isti poslodavac može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj. U slučaju da u prijavi poslodavac traži dodjelu posebnih sredstva za više područja djelatnosti (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

 

2. SVRHA DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;

B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);

C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;

D) pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla za 12 mjeseci zaposlenja osobe s invaliditetom na koju se trošak odnosi ili nove osobe s invaliditetom u slučaju prestanka radnog odnosa prve osobe s invaliditetom za preostalo razdoblje do ukupno 12 mjeseci zaposlenja, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom za potrebe ulaganja u znanja i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima potreban pratitelj za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po programu.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje, kao ni sredstva za programe, projekte, aktivnosti, ulaganja, opremanje i sl. koji su u trenutku podnošenja zahtjeva završeni ili je njihovo izvođenje već započelo.

Sredstva za nabavu opreme i novih tehnologija mogu se dodijeliti uz uvjet da se nabavljena oprema i nove tehnologije ne otuđe u roku od najmanje 36 mjeseci od dana nabave.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće onih troškova za koje poslodavci imaju osigurana sredstva temeljem dodjele sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava).

Poslodavcima koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se poslodavcima koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

 

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na Javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava, podnositelji prijave moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava

b) poslovni plan realizacije programa iz kojeg je vidljiva samoodrživost programa i koji je razrađen po svim prioritetima/svrhama za koje se traži dodjela sredstava

c) dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave te dokaz o bonitetu (BON-1) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave

d) preslika JOPPD obrasca, stranica A i B za prethodni mjesec te preslike izvoda iz kojih je vidljiva uplata neto plaće te poreza i obveznih doprinosa za prethodni mjesec

e) potvrda porezne uprave u izvorniku o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

f) potpisana izjava poslodavca (u nastavnom tekstu zajednički nazivnik za organizacije civilnoga društva) (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima

g) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca

h) ponude/predračuni/troškovnici/specifikacije troškova za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog Javnog natječaja), odnosno ponuda Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz koje su vidljivi troškovi administracije i dokumentacija iz koje je vidljiv trošak prijevoza (za stavku iz točke 2. pod D) ovog Javnog natječaja), a koje su izravno u vezi s poslovnim planom ili radnim mjestom osobe s invaliditetom koja se zapošljava

i) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o dodijeljenim potporama male vrijednosti

j) dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis iz navedenog Registra, osim za privatne ustanove osnovane od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe, koje se ne upisuju u Registar neprofitnih organizacija) odnosno izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave te ovjerena i potpisana potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvješću za 2017. godinu (samo za privatne ustanove osnovane od strane fizičke osobe ili pravne profitne osobe)

k) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, odnosno da nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima (samo za poslodavce koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost)

l) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju dvostrukog financiranja

m) dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom najmu odnosno zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 5 ili više godina od dana podnošenja prijave) i izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu na koju se odnosi dodjela sredstava u svrhu dodjele sredstava iz točke 2. C), odnosno ostala dokumentacija iz Uputa za podnositelje prijava

n) preslika važećeg statuta ukoliko se statut ne može preuzeti iz javnog registra te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi), odnosno preslika rješenja kojim se odobrava statut zaklade ili fundacije (samo za zaklade i fundacije)

o) obrazac proračuna troškova programa

p) ugovori ili predugovori o poslovnoj suradnji i/ili druga dokumentacija za realizaciju poslovnog plana i obavljanje djelatnosti za razdoblje na koje se odnosi poslovni plan za novoosnovane poslodavce.

Poslodavci koji nisu poslovali u 2017. godini nisu dužni dostaviti potvrdu iz točke j).

Poslodavci koji nemaju zaposlene radnike nisu dužni dostaviti dokumentaciju pod točkama d), f) i g).

Dokumentacija koja zahtijeva potpis podnositelja prijave mora biti dostavljena u izvorniku i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na Javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji te izvrši terenski izvid, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:

1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

- proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

- proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

- uvođenje novih usluga

- povećanje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta.

 

2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

- održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom u periodu od najmanje 24 mjeseca (navedeni se način odnosi samo na podnositelja prijave koji već ima zaposlene osobe s invaliditetom) i

- zaposle nove osobe s invaliditetom, te održi zaposlenost tih osoba u periodu od najmanje 24 mjeseca.

3. kriterij samoodrživosti programa na način da poslodavac tijekom provedbe programa sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova programa većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

 

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 15.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom podnositelju prijave, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o podnositelju prijave koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je podnositelju prijave primio kao potpore male vrijednosti, neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Uvažavajući odredbe iz prethodnog ulomka ove točke, svaki odabrani podnositelj prijave može za svaku novo zaposlenu osobu s invaliditetom i svaku već zaposlenu osobu s invaliditetom za koju održava zaposlenost ostvariti maksimalni iznos financiranja do 200.000,00 kuna po osobi (maksimalni iznos financiranja za ukupan broj novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broj već zaposlenih osoba s invaliditetom dobiva se umnoškom zbroja broja novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broja već zaposlenih osoba s invaliditetom za koje održava zaposlenost sa maksimalnim iznosom financiranja od 200.000,00 kuna po osobi).

Uvažavajući odredbe iz prethodna dva ulomka ove točke, svaki odabrani podnositelj prijave može za svrhu dodjele sredstava pod C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija ostvariti maksimalni iznos financiranja do najviše 20% vrijednosti maksimalnog iznosa financiranja koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju prijave.

Radi utvrđivanja maksimalnog iznosa financiranja koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju uzimaju se u obzir parametri i iznosi navedeni u  prethodnim ulomcima ove točke.

U slučaju kada je iznos ukupnih prihvatljivih troškova programa veći od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju prijave, podnositelj je dužan iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru ovog Javnog natječaja. Unutar propisanog obrasca zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava podnositelj prijave je dužan navesti vlastite i/ili druge izvore sredstava i iznose, te je dužan jasno prikazati troškove za koje podnosi prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog natječaja, i za troškove za koje je financiranje osigurano (i) iz vlastitih ili drugih izvora. Podnositelj prijave (korisnik) je također dužan iz vlastitih sredstva ili drugim izvorom financiranja, osigurati financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka programa.

Najniži iznos financiranja po pojedinom podnositelju prijave iznosi 1.000,00 kuna a najviši iznos po pojedinom podnositelju prijave iznosi 1.500.000,00 kuna.

Ukoliko podnositelji prijava ukupno po svojim zahtjevima traže iznos sredstava veći od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, izvršit će se dodatna evaluacija dostavljenih prijava. Prednost će se dati podnositeljima prijava koji po programu zapošljavanja planiraju zapošljavanje i održavanje zapošljavanja većeg broja osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj radnika.

Prijave za dodjelu sredstava iz Javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli posebnih sredstava odabranim podnositeljima prijava (korisnicima).

Odluku o dodjeli posebnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova, dostava izvješća i dodatne dokumentacije sukladnih navedenom programu, broj osoba s invaliditetom koji podnositelj prijave treba zaposliti, te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava između Zavoda i odabranog podnositelja prijave. Uz potpisani Ugovor o dodjeli posebnih sredstava podnositelj prijave je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

Isplata odobrenih sredstava korisnicima vršit će se sukladno terminskom planu realizacije iz obrasca zahtjeva prijave.

 

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka, kao ni prijave koje ne sadrže potrebne izjave na propisanom obrascu, prijave koje sadrže dokumentaciju koja nije potpisana, dostavljena u izvorniku te ovjerena pečatom (kada je to potrebno sukladno posebnim propisima) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Neće se razmatrati prijave onih podnositelja prijava koji nisu ispunili obveze prema Zavodu po osnovi kvotnog zapošljavanja ili ugovornih obveza temeljem kojih su isplaćeni poticaji Zavoda.

Obrazac zahtjeva i obrazac proračuna troškova programa, kao i obrasci izjava iz točaka 3.f), 3.g), 3.i), 3.k) te 3.l) ovog natječaja mogu se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Upute za podnositelje prijava objavljene na web stranici Zavoda u vezi ovog natječaja sastavni su dio ovoga natječaja.

Javni natječaj bit će objavljen u „Narodnim novinama“ i na službenoj web stranici Ureda za udruge te službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: » Za Javni natječaj 12/02, Ne otvarati «.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju prijava.

Popis svih podnositelja prijave na Javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

 

 

RAVNATELJ

 Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

JN za dodjelu posebnih sredstava KLASA 402-07/18-12/02 (559.26 kB pdf)
OBRAZAC PRORAČUNA TROŠKOVA PROGRAMA (62.57 kB docx)
UPUTE NEPROFITNE ORGANIZACIJE 2018. (62.04 kB docx)
ZAHTJEV ZA DODJELU POSEBNIH SREDSTAVA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE 2018. (107.72 kB docx)
izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (63.83 kB docx)
izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (122.24 kB docx)
izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima (56.1 kB docx)
izjava o ukupnom broju zaposlenih te broju zaposlenih osoba s invaliditetom (62.26 kB docx)
izjava podnositelja da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (61.75 kB docx)