Zavod

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova čije je ustrojstvo, prava, obveze i odgovornosti tijela upravljanja i vođenja Zavoda utvrđeno Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, Statutom Zavoda i drugim aktima Zavoda.

 

Zavod obavlja sljedeće poslove:

– vještačenje prema posebnim propisima radi utvrđivanja tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe

– isplatu poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona

– financiranje ili sufinanciranje programa i projekata za poticanje zapošljavanja i za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom

– vođenje evidencije o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom

– utvrđivanje obveze i obračunavanje iznosa novčane naknade

– izdavanje uvjerenja o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju.

Osim gore navedenih poslova Zavod obavlja i sljedeće poslove:

– provođenje politike razvitka i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

– organiziranje izobrazbe i seminara za poslodavce i stručne osobe iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

– kontinuiranu suradnju s poslodavcima u svrhu analiziranja i utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

– provođenje kampanje i senzibiliziranje javnosti na potrebu zapošljavanja osoba s invaliditetom i ukazivanje na njihovu ravnopravnost s drugima

– razvijanje međunarodne suradnje i razmjene iskustva na područjima svog djelovanja

– stručni nadzor nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice i zaštitne radionice

– analizu financijskog poslovanja integrativnih radionica i zaštitnih radionica te

– druge poslove utvrđene odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, posebnih propisa, Statutom i aktima Zavoda.

 

Zavodom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom, statuta i drugih općih akata Zavoda. Upravno vijeće čini devet članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

  1. dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad
  2. dva člana na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu politiku
  3. tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću
  4. jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu i
  5. jednog člana na prijedlog udruga osoba s invaliditetom.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornost upravnog vijeća utvrđuju se statutom Zavoda

 

Zavodom rukovodi ravnatelj, koji organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda i zastupa Zavod u svim postupcima pred sudom, državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske. Ravnatelj predlaže osnove poslovne politike, financijski plan i plan rada Upravnom vijeću, donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće, te donosi sve opće akte osim onih za koje je prema Statutu nadležno Upravno vijeće Zavoda, te obavlja druge poslove propisane zakonom i Statutom.

Rješenjem Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 080-02/17-01/142, URBROJ: 5030115/1-17-02 od dana 31. ožujka 2017. godine, Damira Benc imenovana je ravnateljicom Zavoda.

Ravnatelj ima zamjenika i tri pomoćnika (za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom) koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

 

Poslovanje Zavoda organizirano je u Središnjem uredu i Područnim uredima (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split i Varaždin). U Središnjem uredu provode se djelatnosti vještačenja u drugom stupnju, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, te potporni poslovni procesi (pravni, opći, ljudski potencijali, financije i računovodstvo), dok se u područnim uredima provodi djelatnost vještačenja u prvom stupnju.

 

 

Kontakt:

 

URED RAVNATELJA

tel. 01/6040-571

fax. 01/6184-994

e-mail: tajnistvo@zosi.hr