Natječaji

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama

SREDIŠNJI URED

 

KLASA: 402-07/17-13/02

URBROJ: 426-01-17-3

Zagreb, 20. rujna 2017.

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/14 i 67/15) i članka 36. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14, 2/15, 13/15 i 113/16), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama

Predmet javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.

 1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama iz javnog natječaja, podnositelji prijave na ovaj javni natječaj su integrativne i zaštitne radionice koje:

 1. a) pozitivno posluju:

- profitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit

- neprofitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno ostvaruju višak prihoda nad rashodima, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da neprofitna organizacija posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

 1. b) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 2. c) zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom (zaštitna radionica upisana u knjigu evidencije zaštitnih radionica), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 3. d) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 4. e) zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih upisanih u knjigu integrativnih radionica, navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 5. f) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 6. g) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 7. h) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi
 8. i) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva.

Na javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima se provodi cjelokupni postupak stečaja ili su ispunjeni uvjeti da se nad podnositeljem prijave pokrene cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika ili su u postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj.

 1. SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

 1. A) pokriće izravnih troškova vezanih uz poslovanje u 2017. godini – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju
 2. B) pokriće troškova nastalih uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke kulture u 2017. godini – promotivni materijali, usluge marketinga, te senzibiliziranja i informiranja javnosti o radu zaštitnih ili integrativnih radionica
 3. C) pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2017. godini – režijski troškovi, uredski materijal, najam prostora, usluge komunikacija, telefonije i interneta, poštanske usluge, usluge održavanja računalnih sustava i web stranica
 4. D) pokriće troškova sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom u 2017. godini.

Zavod će sufinancirati do 100% opravdanih troškova u granicama maksimalnih udjela u ukupnim troškovima sufinanciranim po programu za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama.

Neće se priznati troškovi koji su priznati i za koje su sredstva dodijeljena podnositeljima prijava po prethodnom natječaju.

Podnositelji prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnove (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnove i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

 1. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava, podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. a) obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama te poslovni plan realizacije održavanja zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama
 2. b) preslika bilance i računa dobiti i gubitka za 2016. godinu
 3. c) dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana
 4. d) preslika JOPPD obrasca, stranica A i B za prethodni mjesec
 5. e) potvrda porezne uprave u izvorniku o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od datuma predaje prijave
 6. f) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima
 7. g) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca
 8. h) dokumentacija iz koje su vidljivi: izravni troškovi vezani uz poslovanje u 2017. godini (za stavku iz točke 2. pod A) ovog javnog natječaja), troškovi nastali uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke klime u 2017. godini (za stavku iz točke 2. pod B) ovog javnog natječaja), neizravni troškovi poslovanja u 2017. godini (za stavku iz točke 2. pod C) ovog javnog natječaja), te troškovi sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom u 2017. godini (za stavku iz točke 2. pod D) ovog javnog natječaja)
 9. i) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o korištenim potporama male vrijednosti
 10. j) izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra (npr. registra neprofitnih organizacija i sl.) ne stariji od 30 dana od datuma predaje prijave
 11. k) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno da nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima (samo za podnositelje prijave koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost).

Novoosnovani podnositelji prijava koji nisu poslovali u 2016. godini nisu dužni dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom b).

 

Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja mora biti dostavljena u izvorniku, ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 1. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA
 2. kriterij održavanja poslovanja zaštitne ili integrativne radionice odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

- održavanje proizvodnje kroz nabavu repromaterijala i sirovina za proizvodnju

- promoviranje poslovanja i senzibiliziranje i informiranje javnosti o radu

- održavanje poslovanja kroz nastanak neizravnih troškova poslovanja

- osiguranje nesmetanog poslovanja bez obzira na učestalost privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom.

 

 1. kriterij održavanja zaposlenosti, na način da se:

- održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom u periodu od najmanje 24 mjeseca.

 1. kriterij samoodrživosti programa na način da podnositelj prijave tijekom provedbe programa sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom.
 2. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ostvaruju najbolje rezultate prema kriterijima iz točke 4. javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 4.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave do maksimalnog iznosa od 500.000,00 kn po podnositelju, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom podnositelju prijave, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o podnositelju prijave koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je podnositelj prijave primio kao potporu male vrijednosti neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Prijave za dodjelu sredstava iz javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova, dostava izvješća i dodatne dokumentacije sukladnih navedenom programu, broj osoba s invaliditetom koji podnositelj prijave treba zaposliti, te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o sufinanciranju programa za održavanje zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama između Zavoda i odabranog podnositelja prijave. Uz potpisani Ugovor o sufinanciranju programa za održavanje zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama podnositelj prijave je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 20 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka.

Obrazac zahtjeva (kao i obrasce izjava iz točaka 3.f), 3.g), 3.i), te 3.k) ovog natječaja) može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za javni natječaj – de minimis 36«.

Popis svih podnositelja prijave na javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Download zona

JN za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, KLASA 402-07_17-13_02 (147.41 kB pdf)
Obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava (91.84 kB docx)
Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima (55.93 kB docx)
Izjava o ukupnom broju zaposlenih te broju zaposlenih osoba s invaliditetom (56.22 kB docx)
Izjava podnositelja da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (55.86 kB docx)
Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (121.84 kB docx)