Natječaji

Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja

SREDIŠNJI URED

 

KLASA: 402-07/17-12/01

URBROJ: 426-01-17-3

Zagreb, 20. rujna 2017.

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/14 i 67/15) i članka 35. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14, 2/15, 13/15 i 113/16), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava za programe inovativnog zapošljavanja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavcima koji nemaju zaposlene osobe s invaliditetom a realizacijom ovog programa ih namjeravaju zaposliti, te osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 kuna.

 1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja, na javni natječaj mogu se prijaviti poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavci koji će kroz provedbu programa inovativnog zapošljavanja zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada (dodjela sredstava ovakvim poslodavcima izvršit će se tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom) i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju na otvorenom tržištu rada, uz uvjet da:

 1. a) pozitivno posluju:

- profitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit

- neprofitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno ostvaruju višak prihoda nad rashodima, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da neprofitna organizacija posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

 1. b) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 2. c) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 3. d) podnositelj prijave koji je obveznik ispunjenja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14 i 2/15), ne smije po navedenoj osnovi imati dugovanja evidentirana u službenim evidencijama Zavoda (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)
 4. e) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi
 5. f) su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom:

- podnositelj prijave koji zapošljava osobe s invaliditetom iste mora imati upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

- podnositelj prijave koji ne zapošljava osobe s invaliditetom a koji će osobe s invaliditetom zapošljavati kroz provedbu programa inovativnog zapošljavanja, mora iste upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (navedenim podnositeljima će odobrena sredstva biti dodijeljena tek nakon upisa osoba s invaliditetom u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom)

- osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju moraju biti upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

(navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

 

 1. g) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

Na javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima se provodi cjelokupni postupak stečaja ili su ispunjeni uvjeti da se nad podnositeljem prijave pokrene cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika ili su u postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj. U slučaju da u prijavi podnositelj traži sredstva sufinanciranja za više područja djelatnosti (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prvenstvu (prioritetu) financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

 1. SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju inovativno zapošljavanje, a služe za:

 1. A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom,
 2. B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (tečajevi, seminari, radionice te nabava pomagala i opreme neophodne za stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti i sl.)
 3. C) izgradnju ili širenje poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
 4. D) pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima potreban pratitelj za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje.

Podnositelji prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se poslodavcima koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

 1. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava, podnositelji prijave moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. a) obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja te poslovni plan realizacije programa inovativnog zapošljavanja
 2. b) preslika bilance i računa dobiti i gubitka, odnosno izvještaj o prihodima i rashodima za neprofitne organizacije za godinu
 3. c) dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana
 4. d) preslika JOPPD obrasca, stranica A i B za prethodni mjesec
 5. e) potvrda porezne uprave u izvorniku o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od datuma predaje prijave
 6. f) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima
 7. g) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca
 8. h) ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog javnog natječaja), odnosno ponuda Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz koje su vidljivi troškovi administracije i dokumentacija iz koje je vidljiv trošak prijevoza (za stavku iz točke 2. pod D) ovog javnog natječaja)
 9. i) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o korištenim potporama male vrijednosti
 10. j) izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra (npr. registra neprofitnih organizacija i sl.) ne stariji od 30 dana od datuma predaje prijave
 11. k) potpisana izjava poslodavca (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno da nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima (samo za poslodavce koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost).

Novoosnovani poslodavci koji nisu poslovali u 2016. godini nisu dužni dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom b).

Poslodavci koji nemaju zaposlene radnike nisu dužni dostaviti dokumentaciju pod točkama d), f) i g).

 

Dokumentacija koja zahtijeva potpis podnositelja prijave mora biti dostavljena u izvorniku, ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 1. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA
 2. kriterij inovativnosti odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta inovativnosti:

- proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

- proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

- uvođenje novih usluga

- povećanje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta.

 

 1. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

- održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom u periodu od najmanje 24 mjeseca (navedeni se način odnosi samo na podnositelja prijave koji već ima zaposlene osobe s invaliditetom) i

- zaposle nove osobe s invaliditetom, te održi zaposlenost tih osoba u periodu od najmanje 24 mjeseca.

 1. kriterij samoodrživosti programa inovativnog zapošljavanja na način da podnositelj prijave tijekom provedbe programa inovativnog zapošljavanja sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom.
 2. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 40.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom podnositelju prijave, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o podnositelju prijave koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je podnositelju prijave primio kao potpore male vrijednosti, neovisno o instrumentu njihove dodjele. 

Prijave za dodjelu sredstava iz javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Ukoliko podnositelji prijava ukupno po svojim zahtjevima traže iznos sredstava veći od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, izvršit će se dodatna evaluacija dostavljenih prijava. Prednost će se dati podnositeljima prijava koji po programu inovativnog zapošljavanja planiraju zapošljavanje većeg broja osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj radnika.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova, dostava izvješća i dodatne dokumentacije sukladnih navedenom programu, broj osoba s invaliditetom koji podnositelj prijave treba zaposliti, te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o sufinanciranju programa za inovativno zapošljavanje između Zavoda i odabranog podnositelja prijave. Uz potpisani Ugovor o sufinanciranju programa za inovativno zapošljavanje podnositelj prijave je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka.

Obrazac zahtjeva (kao i obrasce izjava iz točaka 3.f), 3.g), 3. i) te 3.k) ovog natječaja) može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama i na službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za javni natječaj – 35«.

Popis svih podnositelja prijave na javni natječaj s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Download zona

Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja (154.06 kB pdf)
Obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava (95.61 kB docx)
Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima (55.93 kB docx)
Izjava o ukupnom broju zaposlenih te broju zaposlenih osoba s invaliditetom (56.22 kB docx)
Izjava podnositelja da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (55.86 kB docx)
Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (121.84 kB docx)
Pitanja i odgovori javni natječaji 2017 (86.37 kB pdf)