Natječaji

Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

SREDIŠNJI URED

 

KLASA: 402-07/17-13/03

URBROJ: 426-01-17-3

Zagreb, 20. rujna 2017.

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/14 i 67/15) i članka 36. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14, 2/15, 13/15 i 113/16), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 kuna.

 1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama iz javnog natječaja podnositelji prijave na ovaj javni natječaj su integrativne i zaštitne radionice koje:

 1. a) pozitivno posluju:

- profitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit

- neprofitne organizacije - ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno ostvaruju višak prihoda nad rashodima, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da neprofitna organizacija posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

 1. b) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 2. c) zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom (zaštitna radionica upisana u knjigu evidencije zaštitnih radionica), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 3. d) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 4. e) zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih (integrativna radionica), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 5. f) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 6. g) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 7. h) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi
 8. i) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

Na javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima se provodi cjelokupni postupak stečaja ili su ispunjeni uvjeti da se nad podnositeljem prijave pokrene cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika ili su u postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj.

U slučaju da u prijavi podnositelj traži sredstva sufinanciranja za više područja djelatnosti  (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

 1. SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti i novo zapošljavanje u integrativnim i zaštitnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

 1. A) nabavu novih tehnologija i opreme u svrhu održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, odnosno novog zapošljavanja osoba s invaliditetom,
 2. B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom (stručni radnici i radni instruktori) - tečajevi, seminari, radionice, nabava pomagala i opreme neophodne za stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti i sl.,
 3. C) izgradnju ili širenje integrativne i/ili zaštitne radionice i ugradnju opreme i novih tehnologija u cilju održavanja zaposlenosti i zapošljavanja osoba s invaliditetom,
 4. D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Podnositelji prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om), u kojem slučaju je potrebno dostaviti dokaz da je PDV plaćen i da nije moguće ostvariti povrat.

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

 1. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. a) obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama te poslovni plan realizacije programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama
 2. b) presliku bilance i računa dobiti i gubitka za 2016. godinu
 3. c) dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana
 4. d) presliku JOPPD obrasca, stranica A i B za prethodni mjesec

 

 1. e) potvrda porezne uprave u izvorniku o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od datuma predaje prijave
 2. f) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima
 3. g) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca
 4. h) ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog javnog natječaja), odnosno ponuda Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz koje su vidljivi troškovi administracije i dokumentacija iz koje je vidljiv trošak prijevoza (za stavku iz točke 2. pod D) ovog javnog natječaja)
 5. i) izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra (npr. registra neprofitnih organizacija i sl.) ne stariji od 30 dana od datuma predaje prijave
 6. j) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno da nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima (samo za podnositelje prijava koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost)
 7. k) ovjereni popis stručnih radnika i/ili ovjereni popis radnih instruktora.

Novoosnovani poslodavci koji nisu poslovali u 2016. godini nisu dužni dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom b).

 

Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja mora biti dostavljena u izvorniku, ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 1. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA
 2. kriterij unapređenja poslovanja zaštitne ili integrativne radionice odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

- proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

- proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

- proširenje usluga i/ili uvođenje novih usluga

- unapređenje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta.

 

 1. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

- održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom u periodu od najmanje 24 mjeseca i/ili

- zaposle nove osobe s invaliditetom, te održi zaposlenost tih osoba u periodu od najmanje 24 mjeseca.

 1. kriterij samoodrživosti programa na način da podnositelj prijave tijekom provedbe programa sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom.
 2. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 40.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i sukladno iskazanim prvenstvima (prioritetima) financiranja.

Ukoliko podnositelji prijava ukupno po svojim zahtjevima traže iznos sredstava veći od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, te ukoliko su tražena sredstva sukladno iskazanim prvenstvima (prioritetima) financiranja veća od iznosa sredstava koji se dodjeljuju po ovom natječaju, izvršit će se dodatna evaluacija dostavljenih prijava, te će se sredstva dodjeljivati po ključu dodjele sredstava navedenom u tablici 1. Dodjela sredstava po broju zaposlenih osoba s invaliditetom do maksimalnih iznosa sufinanciranja:

Tablica 1. Dodjela sredstava po broju zaposlenih osoba s invaliditetom do maksimalnih iznosa sufinanciranja

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnoj ili integrativnoj radionici

Gornja granica sufinanciranja (maksimalni iznos sufinanciranja) u kunama

89,88764% od gornje granice sufinanciranja

u kunama

5 - 100

3.500.000,00

3.146.067,44

101-200

7.000.000,00

6.292.134,80

201 i više

20.000.000,00

17.977.528,00

Podnositelju prijave koji u svom zahtjevu traži sredstva u iznosu do 89,88764% od iznosa definirane gornje granice sufinanciranja (iz Tablice 1.), uz uvjet da zadovoljava uvjetima iz ovog natječaja dodijelit će se iznos traženih sredstava.

Ukoliko su tražena sredstva i nakon primjene ključa dodjele sredstava veća od iznosa sredstava koji se dodjeljuje po ovom natječaju, pristupit će se dodjeli sredstava po slijedećoj formuli:

Iznos sufinanciranja po podnositelju zahtjeva = preostala sredstva / preostali iznos gornjih granica sufinanciranja X gornja granica sufinanciranja u kn

Preostala sredstva = 40.000.000,00 kn umanjeno za iznos sredstava podnositelja prijava koji su tražili iznos do 89,88764%  od gornje granice sufinanciranja

Preostali iznos gornjih granica sufinanciranja = suma gornjih granica sufinanciranja po podnositeljima prijava umanjena za iznose gornjih granica sufinanciranja podnositelja prijava koji su tražili iznos do 89,88764% od gornje granice sufinanciranja  

Prijave za dodjelu sredstava iz javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Visina odobrenog iznosa sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova, dostava izvješća i dodatne dokumentacije sukladnih navedenom programu, broj osoba s invaliditetom koji podnositelj prijave treba zaposliti, te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama između Zavoda i odabranog podnositelja prijave. Uz potpisani Ugovor o sufinanciranju programa za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama podnositelj prijave dužan je dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 20%.

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 20 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka.

Obrazac zahtjeva (kao i obrasce izjava iz točaka 3.f), 3.g), te 3.j) ovog natječaja) može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Javni natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za javni natječaj – 36«.

Download zona

JN za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama KLASA 402-07_17-13_03 (165.7 kB pdf)
Obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava (96.53 kB docx)
Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima (55.93 kB docx)
Izjava o ukupnom broju zaposlenih te broju zaposlenih osoba s invaliditetom (56.22 kB docx)
Izjava podnositelja da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (55.86 kB docx)