Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca i osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 12. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15 i 28/18), članka 35. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18) i Odluke Upravnog vijeća, KLASA: 402-07/19-17/01, URBROJ: 426-02-01/1-19-1 od 16. prosinca 2019. godine, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom

kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada

 

Predmet Javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

 

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada (u nastavku: projekt), na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada a koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, te poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada a koji će kroz provedbu projekta zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada (dodjela sredstava ovakvim poslodavcima izvršit će se tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom), uz uvjet da:

a) imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat na kraju zadnjeg završnog financijskog razdoblja, odnosno kako slijedi:

- podnositelj prijave koji je obveznik poreza na dobit ne smije imati iskazan negativan kumulativ EBIT DA tri (3) godine prije godine u kojoj je objavljen ovaj Javni natječaj (poslovni prihodi minus suma poslovnih rashoda i amortizacije) prema godišnjim financijskim izvješćima za godine n-1 do n-3, te ne smije imati iskazan gubitak u godini n-1 (godini koja prethodi godini u kojoj je objavljen ovaj javni natječaj);

- podnositelj prijave koji je obveznik poreza na dohodak ne smije imati iskazan gubitak prema DOH obrascima za godine n-1 do n-3 u kumulativnu, odnosno kumulativni godišnji iznos primitaka mora biti veći od kumulativnog ukupnog iznosa izdataka za tri (3) godine koje prethode godini u kojoj je objavljen ovaj Javni natječaj, te ne smije imati iskazan gubitak u godini n-1 (godini koja prethodi godini u kojoj je objavljen ovaj javni natječaj)

b) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske

c) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod provjerava temeljem dokumentacije koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja ugovora o dodjeli posebnih sredstava)

d) podnositelj prijave koji je obveznik ispunjenja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18), ne smije po navedenoj osnovi imati dugovanja evidentirana u službenim evidencijama Zavoda (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

e) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi

f) su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom:

- ako je podnositelj prijave osoba s invaliditetom koja se samozapošljava ista mora biti upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

- podnositelj prijave koji zapošljava osobe s invaliditetom iste mora imati upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

- podnositelj prijave koji ne zapošljava osobe s invaliditetom a koji će osobe s invaliditetom zapošljavati kroz provedbu projekta, mora iste upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (navedenim podnositeljima će odobrena sredstva biti dodijeljena tek nakon upisa osoba s invaliditetom u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom)

(navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

 g) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

 h) nemaju dugovanja prema Zavodu po bilo kojoj osnovi (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)

 i) nisu korisnici dodijeljenih sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja sredstava) u istu svrhu.

Na Javni natječaj mogu se prijaviti samo podnositelji prijave koji su osnovani najmanje 90 dana prije raspisivanja ovog javnog natječaja.

Na Javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja/predstečaja i /ili je stečajni/predstečajni postupak otvoren, ili se vodi postupak likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na Javni natječaj. U slučaju da u prijavi podnositelj traži dodjelu posebnih sredstva za više područja djelatnosti (sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) iz 2007.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prioritetu financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

 

2. SVRHA DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;

B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);

C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;

D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje, kao ni sredstva za programe, projekte, aktivnosti, ulaganja, opremanje i sl. koji su u trenutku podnošenja prijave na javni natječaj završeni ili je njihovo izvođenje već započelo.

Sredstva za nabavu opreme i novih tehnologija mogu se dodijeliti uz uvjet da se nabavljena oprema i nove tehnologije ne otuđe u roku od najmanje 36 mjeseci od dana nabave.

Sredstva za izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora mogu se dodijeliti uz uvjet da se u izgrađenom, proširenom ili obnovljenom poslovnom prostoru obavlja djelatnost za koju su dodijeljena sredstva minimalno 36 mjeseci od dana izgradnje, proširenja ili obnove, odnosno da se lokacija na kojoj je izvršena izgradnja ili širenje (uključujući i obnovu) ne otuđi ili ne daje u najam/zakup (podnajam/podzakup) najmanje 36 mjeseci od dana izgradnje, proširenja ili obnove.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće onih troškova za koje podnositelji prijava imaju osigurana sredstva temeljem dodjele sredstava po javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja/ostalih davatelja sredstava (zabrana dvostrukog financiranja).

Podnositeljima prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se podnositeljima prijava na natječaj koji nemaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, te primjene Pravila o financijskim korekcijama.

 

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na Javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava, podnositelji prijave moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava

b) poslovni plan realizacije projekta iz kojeg je vidljiva samoodrživost projekta i koji je razrađen po svim prioritetima/svrhama za koje se traži dodjela sredstava (poslovni plan izrađuje se sukladno Preporučenom sadržaju poslovnog plana)

c) preslika Konsolidiranog izvješća ili Godišnjih financijskih izvješća i drugih jednako valjanih dokumenata za 2017. i 2018. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prohodima i ukupnoj aktivi - za podnositelje prijava koji su obveznici poreza na dobit

d) preslika ovjerenih (umjesto ovjere se priznaje i potvrda o zaprimanju) Prijava poreza na dohodak za 2017. i 2018. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2017. i 2018. godinu ili Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. i 2018. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. i 2018. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2017. i 2018. godinu – za podnositelje prijava koji su obveznici poreza na dohodak

e) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima, te o ukupnom broju zaposlenih i o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca

f) ponude/predračuni/troškovnici/specifikacije troškova za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog Javnog natječaja), odnosno ponuda Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz koje su vidljivi troškovi administracije (za stavku iz točke 2. pod D) ovog Javnog natječaja), a koje su izravno u vezi s poslovnim planom ili radnim mjestom osobe s invaliditetom koja se zapošljava

g) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o dodijeljenim potporama male vrijednosti

h) izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana predaje prijave

i) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da je ili nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, odnosno da ima ili nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima

j) potpisana izjava podnositelja prijave (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja te ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja

k) dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom najmu odnosno zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 5 ili više godina od dana podnošenja prijave) i izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu na koju se odnosi dodjela sredstava u svrhu dodjele sredstava iz točke 2. C), odnosno ostala dokumentacija iz Uputa za podnositelje prijava

l) pismo namjere o poslovnoj suradnji i/ili druga dokumentacija za realizaciju poslovnog plana i obavljanje djelatnosti za razdoblje na koje se odnosi poslovni plan

m) obrazac proračuna troškova projekta.

Podnositelji prijava koji nisu poslovali u 2017. godini nisu dužni dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom c) ili d) a koja se odnosi na 2017. godinu.

Podnositelji prijava koji nisu poslovali u 2018. godini nisu dužni dostaviti dokumentaciju označenu pod točkom c) ili d) a koja se odnosi na 2018. godinu, ali su dužni dostaviti podatke o trenutnom stanju poslovanja u 2019. godini koje imaju na raspolaganju u skladu sa dužinom poslovanja (tromjesečno ili polugodišnje financijsko izvješće, te stanje imovine).

 

Dokumentacija koja zahtijeva potpis podnositelja prijave mora biti dostavljena u izvorniku i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na Javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji te izvrši terenski izvid, kao i da traži izdavanje potvrda o činjenicama o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju.

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:

1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa odnosno ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

- proširenje djelatnosti i/ili uvođenje nove djelatnosti

- proširenje proizvodnog asortimana i/ili plasman novog proizvoda na tržište

- proširenje postojećih usluga i/ili uvođenje novih usluga

- unapređenje proizvodnje postojećih proizvoda radi plasmana na nova tržišta.

2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja, na način da se:

- održi zaposlenost već zaposlenih osoba s invaliditetom (uključujući i održavanje samozaposlenosti osobe s invaliditetom) u periodu od najmanje 24 mjeseca (navedeni se način odnosi samo na podnositelja prijave koji već ima zaposlene osobe s invaliditetom odnosno na podnositelja prijave koji je osoba s invaliditetom koja se samozapošljava) i

- zaposle nove osobe s invaliditetom, te održi zaposlenost tih osoba u periodu od najmanje 24 mjeseca.

3. kriterij samoodrživosti projekta na način da podnositelj prijave tijekom provedbe projekta sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova projekta većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

 

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE POSEBNIH SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na Javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ispunjavaju kriterije iz točke 4. Javnog natječaja na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 30.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje projekta odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti. Sukladno navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom podnositelju prijave, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o podnositelju prijave koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je podnositelju prijave primio kao potpore male vrijednosti, neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Uvažavajući odredbe iz prethodnog ulomka ove točke, svaki odabrani podnositelj prijave može za svaku novo zaposlenu osobu s invaliditetom i svaku već zaposlenu osobu s invaliditetom za koju održava zaposlenost ostvariti maksimalni iznos financiranja do 200.000,00 kuna po osobi (maksimalni iznos financiranja za ukupan broj novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broj već zaposlenih osoba s invaliditetom dobiva se umnoškom zbroja broja novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broja već zaposlenih osoba s invaliditetom za koje održava zaposlenost sa maksimalnim iznosom financiranja od 200.000,00 kuna po osobi).

Uvažavajući odredbe iz prethodna dva ulomka ove točke, svaki odabrani podnositelj prijave može za svrhu dodjele sredstava pod C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora ostvariti maksimalni iznos financiranja do najviše 20% vrijednosti maksimalnog iznosa financiranja koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju prijave.

Radi utvrđivanja maksimalnog iznosa financiranja koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju uzimaju se u obzir parametri i iznosi navedeni u  prethodnim ulomcima ove točke.

U slučaju kada je iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta veći od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom podnositelju prijave, podnositelj prijave je dužan iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru ovog Javnog natječaja. Unutar propisanog obrasca zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava podnositelj prijave je dužan navesti vlastite i/ili druge izvore sredstava i iznose, te je dužan jasno prikazati troškove za koje podnosi prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog natječaja i za troškove za koje je financiranje osigurano (i) iz vlastitih ili drugih izvora. Podnositelj prijave je također dužan iz vlastitih sredstva ili drugim izvorom financiranja, osigurati financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka projekta.

Prijave za dodjelu sredstava iz Javnog natječaja razmatra Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda i koje daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o dodjeli posebnih sredstava odabranim podnositeljima prijave (korisnicima).

Odluku o dodjeli posebnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

Rang lista dodijele bespovratnih posebnih sredstava po ovom javnom natječaju odabranim podnositeljima prijava formirat će se u skladu sa brojem ostvarenih bodova u postupku evaluacije/ocjenjivanja (sukladno Kriterijima za bodovanje).

Visina odobrenog iznosa bespovratnih sredstava, način isplate sredstava, uvjeti osiguranja namjenski dodijeljenih sredstava, izvršenje podmirenja troškova za koje su sredstva dodijeljena, dostava izvješća (Izvješća o napretku i Završnog izvješća) i popratne dokumentacije o namjenski utrošenim sredstvima, broj osoba s invaliditetom koji podnositelj prijave treba zaposliti i/ili održati zaposlenima, obveze i mjere vezane uz informiranje, komunikaciju i elemente vidljivosti (sukladno Uputama za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost koje su objavljene uz ovaj Javni natječaj, a koje su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), uvjeti i načini utvrđivanja i određivanja financijske korekcije i/ili mjera povrata (sukladno Pravilima o financijskim korekcijama koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze provedbe postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi koja su objavljena uz ovaj Javni natječaj, a koja su sastavni dio Ugovora o dodijeli posebnih sredstava), obveze vezane uz izmjene ugovora/dodatak ugovora (manje izmjene ugovora koje ne zahtijevaju izradu dodatka ugovora, veće izmjene ugovora koje zahtijevaju izradu dodatka ugovora, izmjene ugovora kojima se uvode nove i/ili mijenjaju postojeće aktivnosti te s njima povezani prihvatljivi troškovi koje je moguće financirati temeljem ovog javnog natječaja, rokovi podnošenja zahtjeva za izmjenu ugovora i sl.), te sve ostale obveze regulirat će se Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava između Zavoda i korisnika. Uz potpisani Ugovor o dodjeli posebnih sredstava korisnik je dužan dostaviti sredstvo osiguranja naplate potraživanja (bjanko zadužnicu) u iznosu odobrenih sredstava.

Obveza korisnika (odabranog podnositelja prijave) je da prije potpisivanja ugovora Zavodu dostavi dokaz o solventnosti BON-2 ili SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana traženja), te potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (ne stariju od 30 dana od dana traženja).

 

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava, obrascem proračuna troškova projekta, poslovnim planom realizacije projekta i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 60 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na Javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka, kao ni prijave koje ne sadrže potrebne izjave na propisanom obrascu, prijave koje sadrže dokumentaciju koja nije potpisana, dostavljena u izvorniku te ovjerena pečatom (kada je to potrebno sukladno posebnim propisima) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Neće se razmatrati prijave onih podnositelja prijava koji nisu ispunili obveze prema Zavodu po osnovi kvotnog zapošljavanja ili ugovornih obveza temeljem kojih su isplaćeni poticaji/ posebna sredstva Zavoda.

Obrazac zahtjeva za dodjelu posebnih sredstava (iz točke 3.a) ovog natječaja), obrazac proračuna troškova projekta (iz točke 3.m) ovog natječaja) i Preporučeni sadržaj poslovnog plana (iz točke 3.b) ovog natječaja), kao i obrasce izjava iz točaka 3.e), 3.g), 3.i) te 3.j) ovog natječaja može se preuzeti sa web stranice Zavoda: www.zosi.hr.

Upute za podnositelje prijava objavljene na web stranici Zavoda u vezi ovog natječaja sastavni su dio ovoga natječaja.

Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda – Informiranje, komunikacija i vidljivost, Pravila o financijskim korekcijama, te Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi objavljene na web stranici Zavoda sastavni su dio ovog natječaja.

Kriteriji za bodovanje objavljeni na web stranici Zavoda sastavni su dio ovog natječaja.

Javni natječaj bit će objavljen u „Narodnim novinama“ i na službenoj web stranici Zavoda.

Prijavu na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1 (4. kat), 10000 Zagreb, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za Javni natječaj – 17/01, Ne otvarati«.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Zavod ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti i sadržaju prijava.

Popis svih korisnika s kojima je potpisan Ugovor, zajedno s iznosom dodijeljenih sredstava, bit će objavljen na web stranici Zavoda u roku od 10 radnih dana nakon potpisa svih potpisnika Ugovora sa Zavodom.

 

 

RAVNATELJ         

      Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Javni natječaj poslodavci i OSI samozapošljavanje (679.26 kB pdf)
3.a Zahtjev za dodjelu posebnih sredstava (64.45 kB docx)
3.b Preporučeni sadržaj poslovnog plana (14.87 kB docx)
3.e izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima te o ukupnom broju zaposlenih i broju zaposlenih osoba s invaliditetom (18.08 kB docx)
3.g izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (83.97 kB docx)
3.i izjava podnositelja prijave da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (19.39 kB docx)
3.j izjava o istinitosti podataka izbjegavanju dvostrukog financiranja te ispunjenju i prihvaćanju uvjeta natječaja (18.7 kB docx)
3.m Obrazac proračuna troškova projekta (22.33 kB docx)
Kriteriji za bodovanje (82.06 kB docx)
Pravila o financijskim korekcijama (99.39 kB docx)
Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (111.07 kB docx)
Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda - informiranje, komunikacija vidljivost (74.15 kB docx)
Upute za podnositelje prijava na javni natječaj (75.23 kB docx)